گروه ختم قرآن

ختم قران مرحوم حاج محمد رضا عامری

ختم قران مرحوم حاج محمد رضا عامری

میزان مشارکت

62


تعداد ختم ها :

صلوات: 14,340 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد