گروه ختم قرآن

ختم قرآن هدیه به روح مادر عزیزم،فاطمه بیگم اسحاقیان

ختم قرآن هدیه به روح مادر عزیزم،فاطمه بیگم اسحاقیان

میزان مشارکت

76


تعداد ختم ها :

صلوات: 26,280 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 14 را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 14 تا انتهای صفحه 14 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 9 تا انتهای صفحه 13 (5 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد