گروه ختم قرآن

ختم قرآن

ختم قرآن

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
سید مهدی میراحمدی شریعتی از ابتدای صفحه 602 تا انتهای صفحه 602 (1 صفحه) را تقبل کرد
سید مهدی میراحمدی شریعتی از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 601 (601 صفحه) را تقبل کرد