گروه ختم قرآن

رضا نکوئی

رضا نکوئی

میزان مشارکت

19


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 12 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 18 تا انتهای صفحه 18 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 17 تا انتهای صفحه 17 (1 صفحه) را تقبل کرد
م نکوئی جزء 11 را تقبل کرد
م نکوئی از ابتدای صفحه 16 تا انتهای صفحه 16 (1 صفحه) را تقبل کرد
م نکوئی جزء 10 را تقبل کرد
م نکوئی از ابتدای صفحه 3 تا انتهای صفحه 15 (13 صفحه) را تقبل کرد
م نکوئی جزء 9 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 2 (1 صفحه) را تقبل کرد