گروه ختم قرآن

یادبود حاج علی اکبر ضیایی

یادبود حاج علی اکبر ضیایی

میزان مشارکت

27


تعداد ختم ها :

صلوات: 220 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 15 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 15 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 11 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 10 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 9 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد