گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای والدینم

ختم قرآن برای والدینم

میزان مشارکت

13


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,060 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
سیّدمحمّد زعفرانچی 500 صلوات را تقبل کرد
سیّدمحمّد زعفرانچی جزء 6 را تقبل کرد
سیّدمحمّد زعفرانچی جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان 560 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 3 تا انتهای صفحه 3 (1 صفحه) را تقبل کرد