گروه ختم قرآن

به مناسبت سومین سالگرد پدر عزیزم

به مناسبت سومین سالگرد پدر عزیزم

میزان مشارکت

9


تعداد ختم ها :

صلوات: 5,000 صفحه خوانی: 2 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
فرشته طاهرسلطانی از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 604 (604 صفحه) را تقبل کرد
فرشته طاهرسلطانی حزب 3 را تقبل کرد
فرشته طاهرسلطانی حزب 2 را تقبل کرد
فرشته طاهرسلطانی حزب 1 را تقبل کرد
فرشته طاهرسلطانی جزء 2 را تقبل کرد
فرشته طاهرسلطانی جزء 1 را تقبل کرد
فرشته طاهرسلطانی حزب 115 را تقبل کرد
فرشته طاهرسلطانی از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 604 (604 صفحه) را تقبل کرد
فرشته طاهرسلطانی 5000 صلوات را تقبل کرد