گروه ختم قرآن

ختم قران جهت حل شدن مشکلات جوانان

ختم قران جهت حل شدن مشکلات جوانان

میزان مشارکت

12


تعداد ختم ها :

صلوات: 320 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد