گروه ختم قرآن

به یادمادرم

به یادمادرم

میزان مشارکت

5


تعداد ختم ها :

صلوات: 200 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان حزب 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
رقیه میرزایی از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 2 (1 صفحه) را تقبل کرد
رقیه میرزایی از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد
رقیه میرزایی 200 صلوات را تقبل کرد