گروه ختم قرآن

ختم قرآن هدیه به روح پاک شهید عدالت مهدی عمارلویی

ختم قرآن هدیه به روح پاک شهید عدالت مهدی عمارلویی

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 100 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
شهید عدالت مهدی عمارلویی جزء 10 را تقبل کرد
شهید عدالت مهدی عمارلویی جزء 11 را تقبل کرد
شهید عدالت مهدی عمارلویی جزء 1 را تقبل کرد
شهید عدالت مهدی عمارلویی 100 صلوات را تقبل کرد