گروه ختم قرآن

تقدیم به روح مرحومه مغفوره مریم طالبی

تقدیم به روح مرحومه مغفوره مریم طالبی

میزان مشارکت

15


تعداد ختم ها :

صلوات: 5,640 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 40 صلوات را تقبل کرد
سید متین حسینی 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
سید متین حسینی از ابتدای صفحه 3 تا انتهای صفحه 3 (1 صفحه) را تقبل کرد
سید متین حسینی از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 2 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد