گروه ختم قرآن

فاتحه چهلمین روز مرحومه مغفوره مریم امیرعبداللهیان

فاتحه چهلمین روز مرحومه مغفوره مریم امیرعبداللهیان

میزان مشارکت

63


تعداد ختم ها :

صلوات: 100 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
علی امیرعبداللهیان جزء 25 را تقبل کرد
علی امیرعبداللهیان جزء 24 را تقبل کرد
علی امیرعبداللهیان جزء 16 را تقبل کرد
علی امیرعبداللهیان جزء 15 را تقبل کرد
علی امیرعبداللهیان جزء 14 را تقبل کرد
علی امیرعبداللهیان جزء 13 را تقبل کرد
علی امیرعبداللهیان جزء 12 را تقبل کرد
علی امیرعبداللهیان جزء 11 را تقبل کرد
علی امیرعبداللهیان جزء 10 را تقبل کرد
علی امیرعبداللهیان جزء 9 را تقبل کرد