گروه ختم قرآن

به مناسبت سومین سالگرد پدر عزیزم

به مناسبت سومین سالگرد پدر عزیزم

میزان مشارکت

11


تعداد ختم ها :

صلوات: 10,860 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
فرشته طاهرسلطانی حزب 1 را تقبل کرد
فرشته طاهرسلطانی 4440 صلوات را تقبل کرد
فرشته طاهرسلطانی 3560 صلوات را تقبل کرد
فرشته طاهرسلطانی جزء 5 را تقبل کرد
فرشته طاهرسلطانی جزء 4 را تقبل کرد
فرشته طاهرسلطانی جزء 3 را تقبل کرد
فرشته طاهرسلطانی جزء 2 را تقبل کرد
فرشته طاهرسلطانی جزء 1 را تقبل کرد
فرشته طاهرسلطانی حزب 120 را تقبل کرد
فرشته طاهرسلطانی از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 582 (582 صفحه) را تقبل کرد