گروه ختم قرآن

ختم قرآن جهت شادی روح مادر استاد عزیزمان

ختم قرآن جهت شادی روح مادر استاد عزیزمان

میزان مشارکت

46


تعداد ختم ها :

صلوات: 800 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 12 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 14 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 16 را تقبل کرد