گروه ختم قرآن

🖤ختم قرآن شادی روح مادر استاد عزیزمان 🖤

🖤ختم قرآن شادی روح مادر استاد عزیزمان 🖤

میزان مشارکت

9


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
Kabootare haram313 جزء 26 را تقبل کرد
Kabootare haram313 جزء 8 را تقبل کرد
Kabootare haram313 جزء 7 را تقبل کرد
Kabootare haram313 جزء 10 را تقبل کرد
Kabootare haram313 جزء 5 را تقبل کرد
Kabootare haram313 جزء 4 را تقبل کرد
Kabootare haram313 جزء 3 را تقبل کرد
Kabootare haram313 جزء 2 را تقبل کرد
Kabootare haram313 جزء 1 را تقبل کرد