گروه ختم قرآن

ختم قرآن هدیه نثار شادروان خادم الحسین حاج علی اکبر عنایتی

ختم قرآن هدیه نثار شادروان خادم الحسین حاج علی اکبر عنایتی

میزان مشارکت

64


تعداد ختم ها :

صلوات: 8,540 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 10 را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 10 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 15 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 14 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد