گروه ختم قرآن

ختم قرآن و صلوات یادبود مرحوم سالم محمدی فرزند مصطفی

ختم قرآن و صلوات یادبود مرحوم سالم محمدی فرزند مصطفی

میزان مشارکت

178


تعداد ختم ها :

صلوات: 29,600 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 3

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 400 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 900 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 2060 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد