گروه ختم قرآن

ختم قرآن ماه رمضان - دانشکده نفت تهران

ختم قرآن ماه رمضان - دانشکده نفت تهران

میزان مشارکت

138


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,500 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 14 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 13 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 12 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 11 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد