گروه ختم قرآن

ختم قرآن هدیه به روح سعید عموپور

ختم قرآن هدیه به روح سعید عموپور

میزان مشارکت

7


تعداد ختم ها :

صلوات: 5,040 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
سارا عموپور 5000 صلوات را تقبل کرد
سارا عموپور 20 صلوات را تقبل کرد