گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای مرحوم مهندس امیررضا لقائی

ختم قرآن برای مرحوم مهندس امیررضا لقائی

میزان مشارکت

124


تعداد ختم ها :

صلوات: 13,680 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 2

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد