گروه ختم قرآن

یاران بزم دوست

یاران بزم دوست

میزان مشارکت

39


تعداد ختم ها :

صلوات: 4,140 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 191 تا انتهای صفحه 191 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 190 تا انتهای صفحه 190 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 189 تا انتهای صفحه 189 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 104 را تقبل کرد