گروه ختم قرآن

ختم قرآن هدیه به روح بلند همکار عزیزمان مرحومه مغفوره مرضیه وفایی

ختم قرآن هدیه به روح بلند همکار عزیزمان مرحومه مغفوره مرضیه وفایی

میزان مشارکت

40


تعداد ختم ها :

صلوات: 4,620 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 5 تا انتهای صفحه 6 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 40 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 4 تا انتهای صفحه 4 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد