گروه ختم قرآن

رفتگانی که دیگر در جمع ما نیستن ولی یادشان در دل هایمان خانه دارد

رفتگانی که دیگر در جمع ما نیستن ولی یادشان در دل هایمان خانه دارد

میزان مشارکت

7


تعداد ختم ها :

صلوات: 160 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 4 (4 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
فائزه فرامرزی جزء 1 را تقبل کرد
فائزه فرامرزی جزء 1 را تقبل کرد
فائزه فرامرزی 100 صلوات را تقبل کرد