گروه ختم قرآن

مرحومه گوهر اسدی

مرحومه گوهر اسدی

میزان مشارکت

30


تعداد ختم ها :

صلوات: 700 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 97 را تقبل کرد
کاربر مهمان 80 صلوات را تقبل کرد