گروه ختم قرآن

شهيد قدرت الله بداغي

شهيد قدرت الله بداغي

میزان مشارکت

19


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
فاطمه بداغي جزء 21 را تقبل کرد
فاطمه بداغي جزء 22 را تقبل کرد
فاطمه بداغي جزء 23 را تقبل کرد
فاطمه بداغي جزء 24 را تقبل کرد
فاطمه بداغي جزء 25 را تقبل کرد
فاطمه بداغي جزء 26 را تقبل کرد
فاطمه بداغي جزء 27 را تقبل کرد
فاطمه بداغي جزء 28 را تقبل کرد