گروه ختم قرآن

مرحوم شادروان سید محمد علی هاشمی اونجی

مرحوم شادروان سید محمد علی هاشمی اونجی

میزان مشارکت

6


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,000 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
الهه سادات هاشمی 500 صلوات را تقبل کرد
الهه سادات هاشمی جزء 1 را تقبل کرد
الهه سادات هاشمی جزء 3 را تقبل کرد
الهه سادات هاشمی جزء 2 را تقبل کرد
الهه سادات هاشمی جزء 1 را تقبل کرد
الهه سادات هاشمی 500 صلوات را تقبل کرد