گروه ختم قرآن

فاطمه سمیعی

فاطمه سمیعی

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
الهه سادات هاشمی جزء 1 را تقبل کرد
الهه سادات هاشمی جزء 3 را تقبل کرد