گروه ختم قرآن

ختم قرآن

ختم قرآن

میزان مشارکت

85


تعداد ختم ها :

صلوات: 19,100 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان 480 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد