گروه ختم قرآن

ختم قرآن ویژه ماه رجب

ختم قرآن ویژه ماه رجب

میزان مشارکت

47


تعداد ختم ها :

صلوات: 8,880 صفحه خوانی: 1 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد