گروه ختم قرآن

ختم قرآن مرحومه مقاره عابد

ختم قرآن مرحومه مقاره عابد

میزان مشارکت

16


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,020 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد