گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیت آرش رضایی

ختم قرآن به نیت آرش رضایی

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 2,740 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
فاطمه علی آبادی 2740 صلوات را تقبل کرد
0913***5624 جزء 1 را تقبل کرد
0913***9451 حزب 1 را تقبل کرد