گروه ختم قرآن

دارالقران رسول الله «ص» خوزستان

دارالقران رسول الله «ص» خوزستان

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0916***4059 جزء 1 را تقبل کرد
0916***4059 حزب 1 را تقبل کرد