گروه ختم قرآن

ختم قرآن لموتفی ماهر علی مله

ختم قرآن لموتفی ماهر علی مله

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
اسرا ظهوری 20 صلوات را تقبل کرد
اسرا ظهوری جزء 1 را تقبل کرد