گروه ختم قرآن

یاد بود روح حاجیه خانوم صفا نباتی

یاد بود روح حاجیه خانوم صفا نباتی

میزان مشارکت

39


تعداد ختم ها :

صلوات: 8,000 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 16 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 15 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 13 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 10 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 11 را تقبل کرد