گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادی روح حاجیه خانم مهناز طالبی

ختم قرآن برای شادی روح حاجیه خانم مهناز طالبی

میزان مشارکت

42


تعداد ختم ها :

صلوات: 11,520 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 2520 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 2520 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد