گروه ختم قرآن

برای مرحومه فاطمه کیانی ده کیانی

برای مرحومه فاطمه کیانی ده کیانی

میزان مشارکت

11


تعداد ختم ها :

صلوات: 7,180 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 15 را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
فرید کیانی از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 2 (1 صفحه) را تقبل کرد
فرید کیانی از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 600 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد