گروه ختم قرآن

پویش ختم دست جمعی قرآن دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

پویش ختم دست جمعی قرآن دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

میزان مشارکت

41


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,620 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 800 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 119 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 9 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 10 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد