گروه ختم قرآن

هدیه به روح شاعر ارزشی «مرحوم غلامرضا سلیمانی»

هدیه به روح شاعر ارزشی «مرحوم غلامرضا سلیمانی»

میزان مشارکت

13


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,120 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
شادروان غلامرضا سلیمانی از ابتدای صفحه 404 تا انتهای صفحه 543 (140 صفحه) را تقبل کرد
شادروان غلامرضا سلیمانی 1100 صلوات را تقبل کرد
شادروان غلامرضا سلیمانی حزب 1 را تقبل کرد
شادروان غلامرضا سلیمانی جزء 4 را تقبل کرد
شادروان غلامرضا سلیمانی جزء 3 را تقبل کرد
شادروان غلامرضا سلیمانی جزء 2 را تقبل کرد
شادروان غلامرضا سلیمانی جزء 1 را تقبل کرد
شادروان غلامرضا سلیمانی جزء 22 را تقبل کرد
شادروان غلامرضا سلیمانی از ابتدای صفحه 250 تا انتهای صفحه 403 (154 صفحه) را تقبل کرد
شادروان غلامرضا سلیمانی از ابتدای صفحه 210 تا انتهای صفحه 249 (40 صفحه) را تقبل کرد