گروه ختم قرآن

ختم قرآن جهت شادی روح خانم الهه اثنی عشری

ختم قرآن جهت شادی روح خانم الهه اثنی عشری

میزان مشارکت

68


تعداد ختم ها :

صلوات: 14,000 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 50 تا انتهای صفحه 54 (5 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 14 را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1720 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 40 تا انتهای صفحه 49 (10 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 35 تا انتهای صفحه 39 (5 صفحه) را تقبل کرد