گروه ختم قرآن

بیاد مشهدی عبدالله محمودی

بیاد مشهدی عبدالله محمودی

میزان مشارکت

10


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,060 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان 1100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد