گروه ختم قرآن

ختم گروهی قرآن کریم

ختم گروهی قرآن کریم

میزان مشارکت

26


تعداد ختم ها :

صلوات: 7,360 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 14 تا انتهای صفحه 53 (40 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 2000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 40 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 80 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 13 (13 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد