گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادی روح آقا جون

ختم قرآن برای شادی روح آقا جون

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0915***3772 جزء 1 را تقبل کرد