گروه ختم قرآن

ختم مجازی جزء سی قرآن به یاد امام و شهدا

ختم مجازی جزء سی قرآن به یاد امام و شهدا

میزان مشارکت

5


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد