گروه ختم قرآن

ختم قران هدیه به مرحوم وحید اسلامی

ختم قران هدیه به مرحوم وحید اسلامی

میزان مشارکت

13


تعداد ختم ها :

صلوات: 540 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد