گروه ختم قرآن

ختم قران شادروان مرحوم مسعود اروجی و جوان ناکام مرحوم یاشار اروجی و اموات جمع

ختم قران شادروان مرحوم مسعود اروجی و جوان ناکام مرحوم یاشار اروجی و اموات جمع

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 80 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
فاطمه اروجی 20 صلوات را تقبل کرد
مسعو‌د اروجی 20 صلوات را تقبل کرد