گروه ختم قرآن

ختم قران برای مرحوم دایی علی آقا

ختم قران برای مرحوم دایی علی آقا

میزان مشارکت

13


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,100 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد