گروه ختم قرآن

ختم قران برای شادی روح رضا فرزند تقی

ختم قران برای شادی روح رضا فرزند تقی

میزان مشارکت

5


تعداد ختم ها :

صلوات: 140 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 40 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد