گروه ختم قرآن

ختم گروهی قرآن برای مرحومه سیده قدسیه صمدی مادر سید مرتضی مهدوی

ختم گروهی قرآن برای مرحومه سیده قدسیه صمدی مادر سید مرتضی مهدوی

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
خ ا از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 4 (3 صفحه) را تقبل کرد
فربد مهدوی از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد