گروه ختم قرآن

ختم قرآن.چهارمین سالگردمرحومه صدیقه رمضانی

ختم قرآن.چهارمین سالگردمرحومه صدیقه رمضانی

میزان مشارکت

7


تعداد ختم ها :

صلوات: 500 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
زهرا قاسمی 300 صلوات را تقبل کرد
زهرا قاسمی 200 صلوات را تقبل کرد
زهرا قاسمی جزء 2 را تقبل کرد
زهرا قاسمی جزء 1 را تقبل کرد