گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیت پدرم آقای قدرت الله سعیدی

ختم قرآن به نیت پدرم آقای قدرت الله سعیدی

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0901***3605 جزء 17 را تقبل کرد